Privacy
Verantwoordelijke voor de verwerking

VTK vzw hecht zeer veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en in het bijzonder van haar studenten. We doen dan ook onze uiterste best om deze gegevens te beschermen en in overeenstemming te zijn met de relevante wetgeving.

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich altijd wenden tot VTK vzw:

VTK vzw t.a.v. VTK IT
Studentenwijk Arenberg 6 bus 0
3001 Heverlee
itvtk.be

Om uw gegevens te bekijken en desgevallend te corrigeren kan u altijd inloggen op de VTK-website met de aan u bezorgde logingegevens. Mocht u geen login hebben of problemen ondervinden dan kan u altijd contact opnemen met ons op de hierboven vermelde coördinaten.

Verwerkte gegevens
Website en servers

Om de correcte werking van de website en onze andere computersystemen te controleren en problemen op te sporen wordt alle communicatie bijgehouden, waaronder de gebruikersnaam waarmee u ingelogd bent en de pagina's die u bezoekt. Gedetailleerde gegevens (inclusief bv. alle gegevens die u doorstuurt naar de website) worden gedurende maximum 1 maand bijgehouden. Algemene gegevens (gebruikersnaam, bezochte pagina's, tijdstip) worden maximaal 1 jaar bijgehouden. Er worden eveneens statistieken gegenereerd op basis van deze gegevens. Deze zijn echter anoniem en bevatten uitsluitend gegevens over bezochte pagina's maar worden wel onbepaald bijgehouden.

U kan geen inzage verkrijgen in deze gegevens behoudens wettelijke uitzonderingen.

CV-boek

Teneinde aan laatstejaarsstudenten de mogelijkheid te bieden zich kenbaar te maken aan de bedrijfswereld, houdt VTK een online CV-boek bij. Uw gegevens worden enkel met uw uitdrukkelijke toelating opgenomen in dit bestand. VTK geeft ook een papieren CV-boek uit op basis van de gegevens in het online CV-boek. De gegevens in het papieren CV-boek laten aanpassen en schrappen is natuurlijk niet mogelijk.

U kan deze gegevens online inkijken en aanpassen. Schrapping uit het online CV-boek is altijd mogelijk (brvtk.be).

Leden-, studenten- en alumnibestand

Deze gegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:

 • Ledenadministratie - (leden)
 • Klantenbestand cursusdienst - (studenten)
 • Toegangscontrole website - (leden, studenten, alumni)
 • Online diensten (bv. examenvragendatabank, fotoboek, mailinglists) - (leden, studenten, alumni)
 • Zendingen door bedrijven (recrutering) (Mits uitdrukkelijke toestemming) - (leden, studenten, alumni)

Deze gegevens worden verkregen via volgende wegen:

 • Registratie op de website
 • Studentenbestand K.U.Leuven (mits de K.U.Leuven uitdrukkelijke toestemming heeft van de student)

Deze gegevens worden aan volgende derden doorgegeven:

 • VTK Ondersteuning vzw (verwerker persoonsgegevens)
 • VILV (Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit de Katholieke Universiteit Leuven v.z.w.) (mits uitdrukkelijke toestemming)
 • Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw (mits uitdrukkelijke toestemming)
 • K.U.Leuven (Alumni Lovanienses vzw) (mits uitdrukkelijke toestemming)
 • Mede-studenten en mede-alumni (fotoboek, jaarboek, ...) (mits uitdrukkelijke toestemming)
Bij zendingen door bedrijven worden uw gegevens nooit doorgegeven. VTK vzw doet zelf alle zendingen in opdracht van het bedrijf. U kan altijd uw toestemming intrekken om zendingen van bedrijven te ontvangen (brvtk.be) of om uw gegevens aan mede-studenten/alumni ter beschikking te stellen (itvtk.be).

Gebruiksvoorwaarden

Voor sommige delen van de website en van de diensten die VTK vzw ter beschikking stelt zijn specifieke gebruiksvoorwaarden van kracht.

Fotoboek

De gegevens in dit bestand opgenomen mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke raadplegingen. Elk ander gebruik van de site en de gegevens, met name voor commerciele doeleinden, is strikt verboden en vatbaar voor burgerrechtelijke en strafrechterlijke vervolgingen. VTK vzw stelt bovendien een databank ter beschikking, beschermd door de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken. In dit kader is VTK vzw titularis van de betrokken intellectuele rechten, met name het recht sui generis waarover zij beschikt als producent van deze databank. Indien de gebruiker deze gebruiksvoorschriften niet naleeft, overtreedt hij bovendien de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en stelt hij zich bloot aan zware boetes. Het is ten strengste verboden deze gegevens aan derden door te geven of derden toegang te verschaffen tot dit fotoboek. Indien u geen toelating hebt van VTK vzw (d.m.v. de toegang die u krijgt met uw persoonlijke account tot dit fotoboek) mag u geen gebruik maken van deze databank. Door het fotoboek te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. Elk misbruik zal vervolgd worden.